دوره آموزشی مربیان رویداد جت

دوره آموزشی مربیان رویداد جت

دوره آموزشی مربیان بزرگترین رویداد دانش آموزی جهاد تبیین استان برگزار شد.

در این دوره یک روزه، مربیان شاخص مناطق ۱۷ گانه استان چگونگی پیشبرد رویداد و انتقال مباحث را به تیم ها ۱۰۵۰ گانه استان فرا گرفتند.

رویداد جت با حضور ۸۰۰ مربی و ۵۴۰۰ دانش آموز در قالب ۱۰۵۰ تیم از امروز به صورت رسمی تا پایان سال آموزشی در مدارس استان شروع شد.