دوره همی فرنگسرا لیگ جت شهرکرد

دوره همی بزرگ لیگ جت شهرستان شهرکرد

دوره همی هشتصد نفری خانواده بزرگ لیگ جت استان چهار محال و بختیاری

با حضور استاد دوستدار در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد