آزمون لیگ جت 24

سومین آزمون برخط لیگ جت

با اتمام زمان آزمون سوم لیگ دانش آموزی جت در مجموع ۸۸۱۶ نفر موفق به شرکت در آزمون شدند.

از این تعداد
۷۱۶۰ نفر خانم و
۱۶۵۶ نفر آقایان بودند.

یک رکورد عالی

#احسنت