عهد جمعی | جهاد تبیین

عهد جمعی | جهاد تبیین

عهد جمعی | جهاد تبیین

دست نوشته #نماینده محترم ولی فقیه در استان و #امام جمعه_شهرکرد در آئین افتتاحیه لیگ #جت

بزرگترین رویداد جهاد تبیین دانش آموزی

«جهاد تبیین همانگونه که ولی امر مسلمین فرمودند واجب و بلکه از اوجب واجبات است … »

| #جت| #جهادتبیین| #دانشآموز| #مدرسه|