دوره روایت انسان

روایت انسان

نقشه دوره

پرسش ها

خرید دوره

روایت انسان

روایت تقابل 7500 ساله جریان حق و باطل برای جانشینی خدا

از عزازیل تا بنی ‎اسرائیل؛ و از بنی‌اسرائیل تا بنی‌اسماعیل

فصل های دوره

دوره روایت انسان
دوره روایت انسان
دوره روایت انسان